Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin sklepu internetowego www.włoskiekawy.pl

Regulamin sklepu internetowego Włoskie Kawy obowiązujący od 15.02.2015 r.

Sprzedawcą oraz właścicielem sklepu internetowego Włoskie Kawy jest firma Włoskie Kawy Iwona Agnieszka Borowska zarejestrowana w CEIDG pod adresem Piastów Śląskich 29/12 w Warszawie  01-494  , o nr NIP 838-167-37-39 oraz REGON 360266816.

Kontakt ze Sprzedawcą oraz sposób komunikowania się:


• telefonicznie: pod numerem telefonu: 660 726 153 (w dni robocze od godz. 10.00 do godz. 17.00);
• mailowo: pod adresem poczty elektronicznej: shop@wloskiekawy.pl (w dni robocze od godz. 9.00 do godz. 17.00);

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Sposoby płatności
VII. Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego
IX. Prawo odstąpienia od umowy
X. Postanowienia końcowe


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep Internetowy Włoskie Kawy działający pod adresami http://www.wloskiekawy.pl oraz www.włoskiekawy.pl jest prowadzony przez Iwonę Agnieszkę Borowską wykonującą działalność gospodarczą pod nazwą Włoskie Kawy Iwona Agnieszka Borowska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres rej. firmy: ul. Piastów Śląskich 29/12 Warszawa, NIP: 8381672739, REGON: 360266816, adres poczty elektronicznej (e-mail): shop@wloskiekawy.pl, tel. 660 726 153.

 

2. Sklep Internetowy znajdujący się pod domenami www.wloskiekawy.pl oraz www.włoskiekawy.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.wloskiekawy.pl i www.włoskiekawy.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.wloskiekawy.pl i www.włoskiekawy.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
7. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresami www.wloskiekawy.pl i http://www.włoskiekawy.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą one być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresami www.wloskiekawy.pl i http://www.włoskiekawy.pl są użyte w celach informacyjnych.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II. DEFINICJE


1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronach internetowych www.wloskiekawy.pl i www.włoskiekawy.pl umożliwiający utworzenie Konta.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.włoskiekawy.pl i www.wloskiekawy.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
8. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresami http://www.wloskiekawy.pl i  http://www.włoskiekawy.pl
9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Iwona Agnieszka Borowska wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą Włoskie Kawy Iwona Agnieszka Borowska , z siedzibą w Warszawie, ul. Piastów Śląskich 29 m 12, 01-494 Warszawa, NIP: 8381672739, REGON: 360266816 .
10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
14. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym wysyłana kilka razy w miesiącu.
15.ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
b) prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,
c) udostępnianie informacji w formie Newslettera.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

4. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zelwerowicza 20; 53-676 Wrocław w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy "O ochronie danych osobowych" z dnia 29.08.1997r. oraz wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do FreshMail Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. 29 Listopada 155 c w Krakowie ,NIP 6751496393, REGON 123040091 w celu otrzymywania newslettera firmy Włoskie Kawy.

Klient ma w każdej chwili możliwość rezygnacji z otrzymywania newslettera poprzez zgłoszenie tego mailowo na adres shop@wloskiekawy.pl bądź poprzez bezpośrednie kliknięcie w link rezygnacji znajdujący się na dole strony każdego newslettera. 

 

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
b) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
c) Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) Komputer z dostępem do Internetu.
b) Dostęp do poczty elektronicznej.
c) Przeglądarka internetowa.
d) Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY


1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
2. Warunkiem zrealizowania Zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie własnym lub u jednego z dostawców Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i zamówienia na nie, będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
6. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
7. Zamówienia można składać:
a) poprzez strony internetowe za pomocą Formularza Zamówienia (Sklep Internetowy http://www.wloskiekawy.pl oraz www.włoskiekawy.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@wloskiekawy.pl
8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.
b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
-oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
-potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
-oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),
-link do Regulaminu,

- wzór pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
-oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 pkt. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
9. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 20:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
10. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie dołączany do przesyłki bądź wysłany na adres mailowy wskazany przez Klienta.

11.”Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zelwerowicza 20; 53-676 Wrocław w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy "O ochronie danych osobowych" z dnia 29.08.1997r.”

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem
b) Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 74 1140 2004 0000 3202 7629 6643 (mbank) Włoskie Kawy Iwona Agnieszka Borowska, z siedzibą w Warszawie, ul. Piastów Śląskich 29 m 12, 01-494 Warszawa, NIP: 8381672739, REGON: 360266816. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
c) Płatność przy odbiorze osobistym ( kartą bądź gotówką)
d) Płatność za pośrednictwem serwisu DotPay.pl za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl oraz usługi platformy internetowej BLUE MEDIA S.A.
2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
4. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu DotPay.pl lub Krajowej Instytucji Płatniczej BLUE MEDIA S.A. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, za pomocą serwisu DotPay.pl bądź usługi platnoscishoper.online .Serwis DotPay.pl umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
5. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY


1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem Paczkomatów, Poczty Polskiej lub firm kurierskich DPD, K-ex, DHL, Paczki w ruchu.

3. Klient może osobiście odebrać produkt pod adresem: ul. Piastów Śląskich 29/12, 01-474 Warszawa, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru ze sklepem.
4. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a) Czas kompletowania Produktu, wynosi 1 Dzień Roboczy.
b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu czasu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 3 Dni Roboczych.

 

VIII. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO


1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
a) Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
b) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@wloskiekawy.pl
c) Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: ul. Piastów Śląskich 29/12, 01-494 Warszawa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostarczenia ze sklepem.
d) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@wloskiekawy.pl
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

e) w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki ( uszkodzenie przez firmę kurierską - dostawczą ) kupujący jest zobowiązany do złożenia pisemnej reklamacji w trybie natychmiastowym ( w dniu odbioru lub najpóźniej dzień po nim ) po otrzymaniu paczki od kuriera, oddziału poczty, paczkomatu, paczki w ruchu itp i stwierdzeniu uszkodzeń. 

 

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie mailem oświadczenia o odstąpieniu od umowy i załączenie podpisanego przez Konsumenta dokumentu do paczki ze zwracanym Produktem.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Zwracany Produkt należy dostarczyć pod adres: ul. Piastów Śląskich 29/12, 01-494 Warszawa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostarczenia z obsługą sklepu.
4. Jeżeli Konsument składając zamówienie wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep , Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów ( zwrócony zostanie koszt w wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez sklep włoskiekawy.pl ).

5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

6. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Zelwerowicza 20; 53-676 Wrocław w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy "O ochronie danych osobowych" z dnia 29.08.1997r.

 

Produkt dnia
Kubek Katie Alice Indigo w kropki
Kubek Katie Alice Indigo w kropki
36,00 zł
szt.
Zaparzacz do kawy French Press 8 cups AEROLATTE
Zaparzacz do kawy French Press 8 cups AEROLATTE
93,00 zł
Kubek Romantic Garden z kwiatami
Kubek Romantic Garden z kwiatami
36,00 zł
szt.
Yerba Mate Macae Chai
Yerba Mate Macae Chai
13,90 zł
szt.
KUBEK VINTAGE Z APARATEM
KUBEK VINTAGE Z APARATEM
39,00 zł
szt.
Komplet kubków  Start the day
Komplet kubków Start the day
74,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl